НАРЕДБА на ОбС Варна за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Варна

10.04.2019 Spomen.bg онлайн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Приета на 4.08.2016 г. с решение на Общински съвет - Варна № 445-4, изм. с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в общинските гробищни паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Варна.

чл. 2. (1) Гробищните паркове са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.

(2) На територията на Община Варна действат следните общински гробищни паркове:

1. Централен гробищен парк "Варна";

2. Гробищен парк "Запад" (с. Тополи);

3. Гробищен парк "Юг 1" (кв. "Аспарухово");

4. Гробищен парк "Юг 2" (м. Кантара);

5. Гробищен парк "Север 1" (кв. "Виница");

6. Гробищен парк "Север 2" (м. Кара тепе);

7. Гробищен парк "Галата".

чл. 3. (Отменен с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

чл. 4. (1) Обредните сгради в гробищните паркове се управляват от съответните религиозни общности.

(2) В гробищните паркове могат да се обособяват парцели за ползване, от вероизповедания със статут на юридически лица, съгласно Закона за вероизповеданията.

(3) Парцелите в Централния гробищен парк, в които са погребани военни чинове на други държави, се управляват и стопанисват от съответните дипломатически представителства.

(4) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходните алинеи се съгласуват предварително с Общинския съвет - Варна, и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.

чл. 5. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащи гробищни паркове на територията на Община Варна става с решение на Общинския съвет - Варна.

чл. 6. (1) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на Община Варна и подробни устройствени планове за парковете.

(2) Подробните устройствени планове за парковете се приемат с решение на Общинския съвет - Варна, независимо от техния териториален обхват.

(3) С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенните алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стани. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

(4) В Гробищния парк "Запад" гробовете се броят от север на юг.

(5) Урнови стени и костници може да се създават във всички гробищни паркове на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1.

Раздел II

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

чл. 7. (1) Гробните места обхващат: единични гробове, урнови ниши, урнови гробове, гробници, състоящи се от два и повече гроба.

(2) Единичните гробове са обособени части от гробищния парк, съгласно изискванията за полагане ковчега на покойника, залегнали в Наредба № 2 от 21.04.2011 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.).

(3) Урнови ниши са обособени части с определени размери от специално изградени в гробищния парк стени за полагане на урни.

(4) Размерите на урновите стани и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

(5) Урна може да се положи както в урнова ниша и в урнов гроб, така и в обикновен гроб (вече съществуващ).

(6) Допуска се възможност за изнасяне на урна извън гробищните паркове, по желание на близките на покойника.

(7) Предоставянето на нови гробни места в съществуващите обособени парцели за религиозни общности в гробищните паркове се извършва след съгласуване със съответната религиозна общност.

чл. 8. (1) С полагане на покойник в нов гроб, на урна в нова урнова ниша, на урна в урнов гроб, за наследниците по закон се поражда право на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване при полагане на покойник в нов гроб е безвъзмездно (цената е калкулирана в таксата за изкопаване на гробното място) за минималния санитарно необходим срок (осем години от датата на погребението) се погасява с изтичането на този срок, при положение че преди това то не е било продължено по условията на чл. 9.

(3) Правото на урнов гроб е безсрочно и се придобива след заплащане по ценоразпис на "Обреди" ЕООД, утвърден от Общинския съвет - Варна.

(4) Правото на ползване на урнова ниша е безсрочно и се придобива след заплащане по ценоразпис на "Обреди" ЕООД - Варна, утвърден от Общинския съвет - Варна; то се губи, ако правоимащите лица изнесат всички положени урни с разрешение на управителя на "Обреди" ЕООД.

чл. 9. (1) Правото на гробоползване е срочно или безсрочно.

(2) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, се придобива за срок от 10 години след заплащане на такса, регламентирана в ЗМДТ и определена в Наредбата на Общинския съвет в Варна за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Варна. Правото може да се продължава, при условие че периодично, преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.

(3) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от правоимащи лица с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни знаци, след заплащане на такса, определена в Наредбата на Общинския съвет в Варна за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Варна.

(4) Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по ал. 3, установени от длъжностно лице на Община Варна и "Обреди" ЕООД, и попълнен констативен протокол по образец.

(5) Целогодишното почистване и поддържане на гробните места и прилежащите им части е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез трети лица. Правоимащите попълват декларация по образец за начина, по който ще изпълняват задълженията си.

(6) При предоставяне на ново гробно място правоимащите попълват декларация по чл. 9, ал. 5. При промяна на декларираните обстоятелства правоимащите попълват нова декларация в едномесечен срок от датата на промяната в обстоятелствата.

(7) Гробните места, в които са извършени служебни погребения, се почистват и поддържат от "Обреди" ЕООД - Варна.

(8) За правоимащи, които не поддържат гробните места, се прилагат разпоредбите на чл. 48, ал. 6, като до приключване на процедурата гробните места се поддържат от "Обреди" ЕООД - Варна.

чл. 10. Управителят на "Обреди" ЕООД - Варна разрешава възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, ако се увери, че просрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроени с траен надгробен знак.

чл. 11. (1) Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

(2) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване при условията на предходната алинея, чийто санитарен срок от 8 години от последното погребение е изтекъл, "Обреди" ЕООД - Варна няма задължение да осигури ново гробно място.

(3) Предявяващите искане за осигуряване на нов гроб за починал подписват декларация за наличието или липсата на валидни права на гробоползване върху други гробни места на територията на Община Варна.

чл. 12. (1) Правото на гробоползване на единичен гроб, урнов гроб, гробница и фамилен гроб обхваща:

1. Извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при условията на тази Наредба;

2. Поставяне на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, портрет с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му;

3. Засаждане на цветя и слаборастящи храсти;

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

(2) Правото на ползване на урнова ниша обхваща:

1. Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази Наредба;

2. Поставяне на табела с изписване на името на покойника, датите на раждането и смъртта и портрет с лика му;

3. Полагане на цветя;

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

чл. 13. (1) При последващи погребения в едно гробно място правото на ползване по чл. 9 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан.

(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия покойник или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като докажат пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.

чл. 14. (1) При условие че правото на гробоползване е продължено чрез заплащането на такса, съгласно чл. 9 в същия гроб може да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му.

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието на наследниците по низходяща линия на погребания.

(2) Съгласие по т. 2, ал. 1 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания.

(3) Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг, в същия гроб може да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен (братя и сестри) и техните низходящи до първа степен.

(4) Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб може да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие - и низходящите им до първа степен.

чл. 15. Когато е погребан покойник, за чието погребение не се изисква съгласие на лицата по чл. 14, правото на гробоползване се упражнява в пълен обем съгласно чл. 12, ал. 1; в останалите случаи това право обхваща само:

1. поставяне на временен надгробен знак (кръст или пирамида) с надпис за името на покойника, датата на раждане и датата на смъртта, за периода до следващото погребение, по не по-рано от минималния санитарно необходим срок, считано от датата на погребението;

2. посещения на гробното място и извършване на траурни и възпоменателни обреди;

3. поставяне на цветя.

чл. 16. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 9, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане на управителя на "Обреди" ЕООД - Варна. Останките от погребания се полагат в костницата.

чл. 17. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до управителя на "Обреди" ЕООД - Варна, с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

Раздел III

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

чл. 18. Настоящата Наредба допуска извършването на следните погребения:

1. традиционни - с полагане в гроб;

2. чрез кремация - полагане на урна в урнова ниша или урнов гроб;

3. в оборотна гробница (след третиране на покойниците с биоензими, одобрени по съответен ред от компетентните държавни органи);

4. в семейни гробници.

чл. 19. (1) В гробищните паркове и гробищата на територията на Община Варна може да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта си са временно пребиваващи, с друга адресна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхната адресна регистрация е невъзможно или свързано със значителни затруднения. В тези случаи наследниците на покойника ползват гробното място само при условията на чл. 9, ал. 2.

(2) Покойници - чужди граждани се погребват в гробищния парк или в гробището на населеното място, в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

чл. 20. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група, се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.

чл. 21. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по-късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава, при условие че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или за балсамирането му.

(2) (Отменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

чл. 22. При кремиране пепелта се поставя в урна, която се предава на длъжностно лице от "Обреди" ЕООД - Варна, в деня на урнополагането.

чл. 23. (1) Урната се полага от длъжностно лице на "Обреди" ЕООД - Варна, само на определените места.

(2) В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната.

(3) Пренасянето на урни до гробищните паркове по чл. 2, ал. 2 за урнополагане се извършва по служебен път.

(4) За пренасяне на урна с пепел от кремиран покойник в чужбина трябва да бъде представено писмено съгласие от съответната дипломатическа служба.

чл. 24. (1) Урните се съхраняват в "Обреди" ЕООД - Варна до урнополагането, но не повече от три месеца от деня на кремацията.

(2) При възникване на уважителни причини управата на "Обреди" ЕООД - Варна може да удължи срока за съхранение на урните до урнополагането за период до една година от датата на кремацията срещу заплащане.

(3) Когато урнополагането не се извърши в сроковете по ал. 1 и ал. 2, урната се заравя в определени полета на гробищните паркове.

чл. 25. (1) "Обреди" ЕООД - Варна извършва служебни погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби, и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.

(2) Служебните погребални услуги включват:

1. издаване на смъртен акт;

2. отпечатване на 2 бр. некролози;

3. осигуряване на ковчег;

4. превоз на покойник;

5. осигуряване на надгробен знак;

6. изкопаване и закриване на гробно място.

(3) Стойността на услугите по ал. 2, т. 2 - 6 се превежда от бюджета на дирекция "Социални дейности" - Община Варна, към "Обреди" ЕООД - Варна.

(4) Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на "Обреди" ЕООД - Варна, за срок повече от 14 дена, се погребват по реда на чл. 25, ал. 1, като разходите за това се събират от известните наследници по общия ред.

Раздел IV

КРЕМАЦИИ

чл. 26. (1) Кремация се извършва:

1. по искане приживе, с декларация с нотариална заверка на подписа;

2. по искане на роднините на починалото лице в следната последователност:

а) преживелият съпруг;

б) децата на покойника, ако са пълнолетни;

в) родители;

г) братя и сестри;

д) внуци и правнуци;

е) низходящите на братята и сестрите до четвърта степен включително;

ж) лицата, при които покойникът е живял към датата на смъртта.

(2) При разногласие между роднините от една и съща група натежава искането на този, при когото покойникът е живял до настъпването на смъртта. Когато покойникът не е живял при нито едно от лицата, посочени в предходната алинея, искането за кремиране се решава с обикновено мнозинство от роднините в съответната група. Ако и в този случай не се постигне съгласие, се извършва традиционно погребение с полагане в гроб.

чл. 27. Кремация на починали чужди граждани се извършва, когато не е постъпило писмено искане за изпращането на трупа в съответната страна и е дадено писменото съгласие на съответното дипломатическо представителство.

чл. 28. Кремацията е задължителна при покойници, когато има изрично указание и предписание на съответните компетентни органи.

чл. 29. При искане за кремиране на починали лица, както в домашни условия, така и в болнични заведения, се представя медицинско заключение от лекаря, установил смъртта, че няма данни за насилствена смърт.

чл. 30. (1) В случай на съмнение за насилствена смърт или при смърт на лица с неустановена самоличност лекарят, констатирал наличието й, незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от компетентните органи.

(3) В случаите по предходната алинея, ако за изясняване на причините и обстоятелствата по смъртта има предварително производство, образувано по надлежния ред, кремация на трупа не се разрешава.

Раздел V

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ФИРМИ), ИЗВЪРШВАЩИ ПОГРЕБАЛНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

чл. 31. (1) (Отменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

(2) (Отменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

(3) Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

1. удостоверения за регистрация на МПС със специално предназначение - автомобил за превоз на тленни останки от РИОКОЗ и КАТ - за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност, или договор за наем с лице, притежаващо такъв;

2. документ за собственост или договор за наем на имота, ползван за офис или работилница;

3. наличие на помещение за прощаване с покойника и обредна зала или договор за наем на такова специализирано помещение;

4. наличие на собствена хладилна камера за съхранение на тленни останки или договор за наем на съществуваща такава;

5. опис на предлаганите от фирмите услуги;

6. свидетелство за съдимост на управителя или на представляващия търговеца или търговското дружество;

7. доказателства за налична техника и материали на склад;

8. декларация по образец от управителя или от представляващия търговеца или търговското дружество, че фирмата няма да извършва нерегламентирана търговска и/или рекламна дейност на територията на гробищните паркове;

9. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

10. удостоверение за наличие на касов апарат;

11. свидетелство за придобита минимум втора степен на професионална квалификация по професия "Каменоделец" по Списъка на професиите за професионално образование и обучение в институциите от системата на професионалното образование и обучение или придобита занаятчийска квалификация по смисъла на Закона за занаятите на поне един от работниците - за фирмите, извършващи каменоделски услуги;

12. свидетелство за придобита минимум трета степен на професионална квалификация в институциите от системата на професионалното образование и обучение про професия "Организатор на обредно-ритуални дейности", специалност "Организация на траурни обредно-ритуални дейности" по Списъка на професиите за професионално образование и обучение на лицата, които са наети да работят по организацията на погребалните услуги - за фирмите, извършващи погребални услуги;

13. документ, удостоверяващ регистрацията на фирмата по Закона за устройство на територията (ЗУТ).

чл. 32. (1) (Отменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

(2) (Отменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

(3) При констатирани нарушение в дейността на вписаните в информационния масив търговци или на техни служители и/или ако се установи, че лицата по чл. 31, ал. 1, са подали неверни или неистински сведения за обстоятелствата по чл. 31, ал. 2 и ал. 3, комисията се произнася с решение и предлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за отписване от масива.

чл. 33. (Отменен с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

чл. 34. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробищните паркове, се задължават след регистрацията си за всички дейности, осъществявани на територията на Общината по чл. 2, ал. 2 от тази Наредба, да вземат разрешение от администрацията на "Обреди" ЕООД - Варна. След приключване на благоустрояването на гробните места да се съставя констативен протокол, подписан от представител на "Обреди" ЕООД - Варна, и съответната фирма.

Раздел VI

ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА

чл. 35. Посещения в гробищните паркове се допускат:

1. за времето от 1 април до 30 септември - от 7:00 до 19:00 часа;

2. за времето от 1 октомври до 31 март - от 8:00 до 18:00 часа.

чл. 36. В гробищните паркове се забранява:

1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;

2. въвеждането на животински впрягове;

3. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;

4. (отменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

5. засаждането на дървета в парцелите и на гробните места;

6. отсичането на дървета без разрешение от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване", отдел "Озеленяване" - Община Варна, и заповед на Кмета на Община Варна;

7. изграждането на пейки, маси и огради в парцелите без разрешение.

чл. 37. Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове се осъществява в съответствие с разпореждане на управителя на "Обреди" ЕООД - Варна.

чл. 38. Не се разрешава извън определените за целта места:

1. изхвърлянето на отпадъци (вкл. хранителни остатъци и увехнали цветя);

2. поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. п.

чл. 39. Правоимащите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

чл. 40. (1) Правото на гробоползване на гробните места, за които срокът на правото по чл. 8, ал. 2 е изтекъл и не е придобито право на гробоползване по чл. 9, или е придобито, но срокът му е изтекъл, без то да е подновено, остават на разположение на "Обреди" ЕООД - Варна, за което се съставя констативен протокол от управителя на "Обреди" ЕООД - Варна, и гробното място се предоставя за други погребения.

(2) Една година след изтичане на последното плащане на таксата за гробоползване управителят на "Обреди" ЕООД - Варна предоставя гробното място за друго погребение при хипотеза на изтекъл санитарен срок от предишното погребение.

(3) Счупени и неподдържани надгробни знаци се отстраняват в 3-месечен срок (от уведомяването) от правоимащите на гробните места - в противен случай се отстраняват по нареждане на управителя на "Обреди" ЕООД - Варна.

(4) Изоставени, изпочупени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трайни надгробни знаци, се отстраняват от правоимащите по предписание на управителя на "Обреди" ЕООД - Варна.

(5) Ако правоимащите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, определен от гробищната администрация със заповед на управителя на "Обреди ЕООД - Варна, траурните надгробни знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване на гробното място.

(6) Предписанията и заповедите по ал. 2 и ал. 5 се съобщават на правоимащите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни - с обявление, поставено на определено място в съответния гробищен парк, на информационното табло в районната администрация по последния известен адрес на правоимащите на гробното място и в интернет страницата на "Обреди" ЕООД - Варна.

(7) Заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени или неподдържани паметници и други трайни надгробни знаци и за отнемане правото на ползване на гробно място се издават от управителя на "Обреди" ЕООД - Варна или от упълномощено от него лице.

чл. 41. Поставянето на пейки, огради и маси от правоимащите на гробните места, по изключение, става с разрешение на управителя на "Обреди" ЕООД - Варна, при условие че поставеното съоръжение не пречи за извършване на последващи погребения в гробните места.

чл. 42. (Отменен с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г.)

чл. 43. (1) В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.

(2) Фирмите са длъжни да изнесат всички материали и стари надгробни знаци след приключване на дейността си и благоустрояването на гробното място.

чл. 44. Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. При установени нарушения длъжностни лица, упълномощени от управителя на "Обреди" ЕООД - Варна, съставят констативен протокол.

чл. 45. (1) Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове за времето от 1 април до 30 септември - от 7:00 до 20:00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март - от 8:00 до 18:00 часа.

(2) Каменоделските фирми може да извършват дейността по ал. 1 само през работни дни - от понеделник до петък, или през почивни дни, официално обявени за работни.

Раздел VII

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

чл. 46. (1) Опазването на общинската собственост на територията на гробищните паркове, както и на гробните места е задължение (отговорност) на лицата по чл. 3, които са длъжни да осигурят минимални мерки за сигурност, включващи:

1. осигуряване на физическа охрана на гробищния парк;

2. осигуряване на контролно-пропускателен режим;

3. изграждане на видеонаблюдение на входовете и изходите на гробищните паркове;

4. недопускане на бездомни животни в гробищните паркове и предприемане на мерки за тяхното залавяне и отвеждане от специализираните органи;

5. изготвяне на планове за координация с органите на МВР и Общинската полиция за реакция при необходимост.

(2) За спазването на правилата за сигурност, за почистването и благоустрояването на гробищните паркове по чл. 2, ал. 2 отговаря управителят на "Обреди" ЕООД - Варна.

Раздел VIII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

чл. 47. Забранява се под каквато и да е форма на медицински лица, свещенослужители или длъжностни лица, имащи отношение към погребалната дейност, както и на свързани с тях лица да рекламират дейността на траурни агенции, да насочват близките на починалия към някоя от тях или за извършват търговска дейност, свързана с погребения.

чл. 48. (1) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши без разрешение или в нарушение на даденото разрешение по чл. 42,на правоимащия на гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 40, ал. 3 и се налага глоба в размер от 300 до 500 лв.

(2) На физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 43 и чл. 44, се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв. на физическите лица и имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(3) На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите на чл. 36, т. 4 и чл. 41, се налага глоба в размер от 250 до 500 лв. на физическите лица и имуществена санкция от 500 до 1000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(4) На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове, се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК.

(5) На юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си извършат повторно нарушение на разпоредбите на чл. 36, т. 4 и чл. 41, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

(6) На правоимащи, които не поддържат гробните си места, се налага глоба в размер от 50 до 250 лв. При установяване на повторно нарушение глобата е в размер от 250 до 500 лв.

чл. 49. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служители на Община Варна, упълномощени за това от Кмета на Община Варна, след писмено уведомяване от управителя на "Обреди" ЕООД - Варна, за установените нарушения, придружено с констативен протокол.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Варна или от упълномощени от него длъжностни лица.

(3) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

"Прояви на вандализъм" е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.

§ 2. "Гроб" е гробно място, в което е извършено погребение на покойник.

§ 3. "Костница" е постройка или помещение, където се пазят костите на починали хора.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В двегодишен срок от приемане на настоящата Наредба "Обреди" ЕООД - Варна ще създаде публичен регистърна гробните места.

§ 2. В шестмесечен срок от приемането на настоящата Наредба физическите и юридическите лица, извършващи погребални и/или каменоделски услуги на територията на Община Варна, представят пред "Обреди" ЕООД - Варна документи по чл. 31 за вписване в информационния масив на Община Варна.

§ 3. По смисъла на чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение институциите за професионално образование и обучение са:

- професионални училища;

- професионални гимназии;

- училища по изкуства;

- спортни училища;

- професионални колежи;

- центрове за професионално обучение (ЦПО);

- центрове за информация и професионално ориентиране;

- центрове за квалификация на обучаващи се.

Настоящата наредба е приета с Решение № 445-4(10)/4.08.2016 г. на Общински съвет - Варна.

Изменена с Решение № 378/6.03.2017 г., по адм. дело № 2566/2016 по описа на Административен съд – Варна, Х касационен състав, потвърдено с Решение № 13461/5.11.2018 г. по адм. дело № 5127/2017 по описа на Върховен административен съд, III-то отделение, влязло в законна сила на 5.11.2018 г. - отменя чл. 3, чл. 21, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и ал. 2, чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 33, чл. 36, т. 4, б. „а“, „б“ и „в“ и чл. 42