Наредба за устройството и управлението на траурните паркове в град Пловдив

10.04.2019 Spomen.bg онлайн

(Приета с Р.№526, взето с Пр.№23 от 20.12.2012, изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.; изм. и доп. с Решение №200 от 04.06.2015г.)

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда управлението, вътрешния ред в траурните паркове и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения и свързаните с тях услуги, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на град Пловдив.

(2) Траурните паркове и обредните зали на територията на град Пловдив функционират и се управляват в съответствие със законите на Република България, решенията на Общинския съвет и тази Наредба.

Чл. 2. (1) Траурните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост.

(2) На територията на град Пловдив действат:

1. Траурен парк „Централен“;

2. Траурен парк „Север“;

3. Траурен парк „Южен – Драганови гробища“;

4. Траурен парк „Прослав“;

5. Траурен парк „Коматево“;

6. Траурен парк „Арменски гробища“;

7. Траурен парк „Католически гробища“;

8. Траурен парк „Мюсюлмански гробища“ към Траурен парк „Централен“;

9. Траурен парк „Мюсюлмански гробища“ към Траурен парк „Север“;

10. Траурен парк „Еврейски гробища“ към Траурен парк „Централен“.

Чл. 3. Площта на траурните паркове се определя съгласно общия и подробните устройствени планове на Община Пловдив.

Чл. 4. (1) Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи траурни паркове на територията на Общината се осъществява с решение на Общинския съвет.

(2) Траурните паркове се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове.

(3) Подробните устройствени планове за траурните паркове се приемат с решение на Общински съвет – Пловдив, независимо от техния териториален обхват. Задължителен елемент на тези планове представлява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, която се одобрява по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план за парка.

Р а з д е л II

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Траурните паркове на територията на Община Пловдив и намиращите се в тях сгради и съоръжения – общинска собственост, с изключение на ТП „Арменски гробища” и ТП „Католически гробища”, се управляват и стопанисват от Общинско предприятие „Траурна дейност“,

(2) Общинският съвет Пловдив със свое решение всяка година утвърждава приходите и разходите на Предприятието за закупуване на дълготрайни материални активи, за поддържане и обновяване на гробищните терени, сгради, съоръжения, охрана и озеленяване и пр.

(3) Общинско предприятие „Траурна дейност“ осъществява дейности по организация на погребенията и координира дейностите в траурните паркове на територията на град Пловдив.

(4) Общинско предприятие „Траурна дейност“ води следните регистри:

1. Регистър за полетата и гробните места в тях;

2. Регистър за извършваните погребения;

(5) Предприятието регистрира погребенията, които се извършват в ТП „Арменски гробища” и ТП „Католически гробища”, без да разполага с материалната им база. В Арменските и Католическите гробища регистрите по ал. 4, т. 1 се водят от съответните църковни управи.

(6) Религиозните общности са длъжни, чрез свои представители да отчитат пред Предприятието средствата за откупуване на гробни места.

(7) Отношенията между общинското предприятие и религиозните общности във връзка с прилагането на настоящата наредба се уреждат с отделни договори.

Р а з д е л III

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл. 6. (1) В траурните паркове по чл. 2, ал. 2 се погребват покойници с последен постоянен адрес в град Пловдив.

(2) Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място могат да бъдат погребани на територията на град Пловдив, ако е налице някой от следните случаи:

- близките им са с постоянен адрес в град Пловдив;

- имат право на гробоползване в град Пловдив (имат наследствен гроб);

(3) На територията на град Пловдив се погребват също и покойници с неустановена самоличност, както и покойници, които не са потърсени от близките им или нямат близки.

(4) Покойници – чужди граждани се погребват в траурните паркове на територията на град Пловдив, освен случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл. 7.( изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Покойници, принадлежали приживе към религиозни общности или етнически групи, изповядващи религии, различни от традиционното за Република България източно православие, се погребват по реда на тази Наредба. Погребалните ритуали, характерни за съответното вероизповедание, са допустими, доколкото не противоречат на действащите в Република България законови и подзаконови нормативни актове и настоящата Наредба. Чл. 8. Длъжностното лице по гражданско състояние съставя акта за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и след представяне на медицинско свидетелство (съобщение за смърт) и документ за самоличност на покойника.

(2) Актът за смърт може да се състави и след изтичането на срока по ал.1, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Органът на съдебната власт, назначил съответната съдебномедицинска експертиза, издават документ, удостоверяващ причината за забавянето.

(3) Погребенията се извършват при представяне на препис-извлечение от акта за смърт, който служи за разрешение за погребение.

(4) Погребенията се извършват най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа след установяването на смъртта. Погребване след 48 часа се извършва при условие, че се взети мерки за запазването или консервирането на трупа.

(5) Погребването на покойници извън траурните паркове се допуска в изключителни случаи с разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с органите на държавния здравен контрол.

Чл. 9. (1) При съмнение за насилствена смърт, незабавно се уведомяват органите на МВР и прокуратурата. В този случай погребението се разрешава след извършване на предписаните от компетентните органи действия.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука или друго произшествие, установяването на смъртта се извършва от съдебно-медицински експерт или друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен на местопроизшествието.

Чл. 10. Общинско предприятие „Траурна дейност“ извършва възмездни погребални услуги съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, както следва:

1. осигуряване на ковчег и надгробни знаци /кръст или пирамида/;

2. осигуряване на съхранение на покойник в хладилна камера и осигуряване на преносима хладилна камера за съхранение на покойника в дома му;

3. транспортиране на покойника до обредния дом или църквата и гроба;

4. извършване на граждански ритуал;

5. изработване на скръбни вести и възпоменания (некролози);

6. изкопаване и засипване на гроб;

7. урнополагане;

8. осигуряване на траурни атрибути и принадлежности, свързани с извършване на погребение или друг траурен ритуал;

9. почистване на гробно място;

10. други услуги, включени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. 10

Чл. 11. (1) Разходите по погребението се заплащат от близките на покойника по цени, утвърдени от Общинския съвет.

(2) (изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Разходите за погребенията на лица, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, се поемат (подпомагат) от бюджета на ОП „Траурна дейност“.

(3) (изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Погребални услуги в случаите по ал. 2 включват: издаване на смъртен акт, издаване на пет броя некролози, осигуряване на ковчег, превоз на покойника, поставяне на надгробен знак, изкопаване и заравяне на гробно място по цени, утвърдени от Общински съвет.

Р а з д е л IV

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 12. (1) Гробните места представляват обикновени гробни места, семейни гробни места, урнови гробове и урнови ниши.

(2) Обикновените гробни места са обособени части от траурния парк (гробището), съгласно изискванията на Наредба № 2/21.04.2011г. на Министерство на здравеопазването (обн., ДВ, бр.36 от 10.05.2011 г.), и са предназначени за полагане на ковчега с тялото на покойника.

(3) (изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Семейните гробни места (гробници) се състоят от два или повече гроба и се предоставят (при възможност) на гражданите.

(4) Урновите гробове са обособени части на траурния парк за полагане на една или повече урни с праха на покойници.

(5) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в траурния парк стени (урнови стени) с определени размери за полагане на урни с праха на покойници.

(6) Урна с праха на покойника може да се положи и в обикновен гроб, за който е било възникнало от по-рано и продължава да съществува право на гробоползване.

Чл. 13. (1) Предварително заплащане на право на гробоползване за индивидуални гробни места е забранено.

(2) (изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Предварително заплащане на правото на гробоползване се допуска само по изключение, за създаване на семейни гробници или разширяване на съществуващи семейни гробници.

Чл. 14. Изкопаването на гробни места се извършва от лица (гробари), назначени от Общинско предприятие „Траурна дейност“.

Чл. 15. (1) С полагането на покойник в нов гроб или урна с праха му в нов урнов гроб или нова урнова ниша (колумбарий), за наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване при полагане на покойник в нов гроб се погасява след изтичане на минималния санитарно необходим срок /8 години от датата на погребението/, при положение, че преди това то не е било продължено. Правото на гробоползване по настоящата алинея е безплатно.

(3) Правото на ползване на обикновено гробно място и урнов гроб, както и семейна гробница обхваща:

а) извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба;

б) извършването на траурни и възпоменателни обреди;

в) оформянето на гробните места с паметник, портрети с лика и надписи с името на покойника и датата на смърт, с декоративна ограда по установените размери на гробното място и засаждане на декоративни цветя и треви;

(4) Благоустрояването по отношение на отделните гробове и семейни гробници, което не се включва в правото на гробоползване по предходната алинея, се допуска по искане на наследниците или на инициативни граждански организации след съгласуване с Директора на ОП „Траурна дейност.

(5) Не се допуска извършването на последващи погребения в гробните места на Траурен парк „Централен“, в който са погребани видни пловдивчани по списък, утвърден от Общинския съвет. Погребването на нови покойници в тези гробове може да се разреши само след изричното съгласие на всички наследници, изразено писмено пред съответните длъжностни лица на ОП „Траурна дейност“.

Чл. 16. (1) Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване за вечни времена на основание Закона за местните данъци и такси.

(2) Гробните места се ползват безплатно за срок от осем години, считано от датата на извършване на погребението.

(3) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(4) Преотстъпено право на гробоползване между наследници се доказва пред съответните длъжностни лица на ОП „Траурна дейност“ въз основа на удостоверение за наследници и нотариално заверена декларация за съгласие на наследниците. Преотстъпването се доказва и без нотариално заверена декларация за съгласие, когато всички наследници са изразили съгласието си лично и са подписали декларация за съгласие пред съответното длъжностно лице на общинското предприятие.

Чл. 17. (1) (изм. и доп. с Решение №200 от 04.06.2015г.) Правото на гробоползване след първите осем години може да бъде продължавано за срок до 15 (петнадесет) години по искане на някой от наследниците, след представяне на удостоверение за наследници (предоставя се служебно) и заплащане на таксата по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. Заявлението за продължаване на правото на гробоползване следва да се подаде преди изтичане на периода, за който е платено.“

(2) Директорът на Общинско предприятие „Траурна дейност“ може да разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока му, по искане на заинтересованото лице и след като се увери, че закъснението се дължи на уважителни причини и гробното място е добре поддържано и благоустроено с траен надгробен знак /символ/.

(3) Безсрочно право на гробоползване (за вечни времена) може да се придобие от ползватели с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, и след заплащане на съответната такса.

Чл. 18. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на гробоползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан или преждепогребаните.

(2) Предимство при упражняване правото на гробоползване имат лицата – наследници на първия покойник към датата на неговата смърт. След изчерпването на лицата, които са били наследници на първия покойник към датата на смъртта му, правото преминава върху лицата – наследници на втория покойник към датата на неговата смърт и т. н.

(3) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници по реда на погребването им в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като докажат, че първия погребан няма наследници.

Чл. 19 (1) При условие, че правото на гробоползване е продължено чрез заплащане на съответната такса, в същия гроб могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на низходящите;

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи – със съгласието на преживелия съпруг, а ако такъв няма – със съгласието на наследниците по низходяща линия на погребания. Съгласието по настоящата точка не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания.

3. когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг, в същия гроб могат да бъдат погребани неговите родителя, а преди тяхната смърт и с тяхно съгласие – роднини по съребрена линия до втора степен (братя и сестри) и техните низходящи от първа степен.

Чл. 20. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 17, гробното място може да бъде предоставено за нови погребения. Тленните останки на преждепогребаните се отделят по подходящ начин и се оставят в гроба или се преместват в специално изградени за целта костници.

Чл. 21. (1) Ексхумация на трупове или останките им за използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня.

(2) Ексхумация на трупове и останките им на лица с неустановена самоличност за използване на същото гробно място се разрешава след изтичане на 35 години от погребението.

(3) Полагането на друг покойник в обикновено гробно място не се разрешава преди изтичането на осемгодишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл. 22. (1) След изтичането на определения срок (съотв. 8 години или 15 години), гробните места, за които правото на гробоползване не е продължено чрез заплащане на съответната такса, остават на разпореждане на Общинско предприятие „Траурна дейност“ и могат да се предоставят за нови погребения.

(2) При изваждане на кости на единствен покойник от гробно място за преместването им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното гробно място остава на разпореждане на Общинско предприятие „Траурна дейност“ за нови погребения. Правото на гробоползване по отношение на този гроб се прекратява независимо от срока, за който е било платено.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гробоползване се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Раздел V

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

Чл. 24 (1) Физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги и желаещи да работят на територията на траурните паркове в град Пловдив, следва да уведомят в писмен вид Директора на ОП „Траурна дейност”, като уведомлението съдържа следната информация:

1. За едноличните търговци и юридическите лица: фирма, ЕИК, седалище, адрес, лицето, което представлява търговеца, и телефон за контакт с това лице; предмет на дейност на търговеца; Списък на наетите от търговеца физически лица, които ще работят на територията на траурните паркове, с приложени към списъка договори за трудови или граждански правоотношения; Списък на предлаганите от търговеца траурни и/или каменоделски услуги.

2. За физическите лица: лични данни, конкретните видове благоустройствени работи, които ще извършват на територията на траурните паркове и телефон за контакти.

(2) В 14-дневен срок от датата на подаване на уведомлението по ал.1 и при положение, че към него са приложени всички изискуеми документи, Директорът на ОП „Траурна дейност“ издава документ /разрешение/, от който да е видно, че лицето има право да извършва траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове.

(3) При промяна на обстоятелствата, касаещи лицето, извършващо траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове, законният му представител (за юридическите лица/ или самото физическо лице, са длъжни в срок от 7 дни от настъпване на промените да подадат ново уведомление, съдържащо променените обстоятелства и придружено от съответните документи, които удостоверяват промяната.

(4) За актуалното състояние на търговците по ал.1, т.1 към датата на подаване на уведомлението по ал.1, се прави служебна справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл. 25. (1) Постъпилите уведомления и приложени към тях документи, както и екземпляр от издадените документи /разрешения/ по реда на чл. 24, ал.2, се съхраняват от определено от директора на предприятието длъжностно лице, което следва да води регистър на лицата /физически и юридически/, на които е издадено разрешение за извършване на траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове в град Пловдив.

Р а з д е л VІ

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 26. (1) Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.

(2) Гражданските ритуали се провеждат в обредна зала. Словото се изготвя лично от обредника, като представител на държавната власт по данни дадени от близките. За дадени неверни данни за покойника, обредникът не носи отговорност.

(3) В обредните зали не се разрешава изнасяне на съболезнователни слова от други лица.

(4) Гражданските и религиозните ритуали са по желание и могат да се дублират, но в рамките на регламентираното за погребението време.

(5) Не се разрешава внасянето на покойници в обредни зали в случаите, когато са нарушени изискванията на чл. 22 от Наредба № 2/21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребване и пренасяне на покойници.

Р а з д е л VІI

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ТРАУРНИТЕ ПАРКОВЕ И

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА

Чл. 27. (1) Траурните паркове могат да се посещават:

- за времето от 01.04 до 30.10 от 08.00 до 19.30 часа

- за времето от 01.11 до 31.03 от 08.00 до 18.00 часа

(2) На територията на траурните паркове се забранява: посещението на деца под 10 години без пълнолетен придружител; въвеждането на кучета, домашни и други животни, с изключение а кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителна екипировка и знаци;

(3) В траурните паркове се забранява извършването на всякакъв вид дейност и услуги, които са несъвместими с предназначението и дейността на Общинско предприятие „Траурна дейност“.

(4) Забранява се отсичането на дървета, намиращи се в траурните паркове без разрешение на Директора на Общинско предприятие „Траурна дейност“ и съответните институции.

Чл. 28. Достъп на пътни превозни средства на територията на траурните паркове се осъществява след заплащане на определена от Общинския съвет цена.

Чл. 29. (1) Не се разрешава извън определените за целта места:

1. Изхвърлянето на цветя, треви и други отпадъци;

2. Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни;

3. Засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите, алеите и на гробните места.

(2) Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

(3) Лицата, които са извършвали работи по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно, за своя сметка, да възстановят терените, засегнати от дейността и да изчистят работните площадки, като извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

Чл. 30. (1) Ползвателите на гробните места са длъжни да ги благоустроят и поддържат в добър вид, а ползвателите на безсрочно право на гробоползване – освен предходните задължения, са длъжни да поставят на гробното място и трайни надгробни знаци.

(2) Оформянето и благоустрояването на гробните места не може да излиза извън установените в Наредба № 2/21.04.2011 г. размери на гробните места и се осъществява след издаване на разрешение от ОП „Траурна дейност”.

(3) Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не включва извършване на строежи по смисъла на §5, т.38 от Закона за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

(4) Благоустрояването на гробните места може да включва и поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, като последните не следва да превишават параметрите, зададени в чл. 147, ал.1, т.7 от Закона за устройство на територията, както и извън установените размери на гробните места, съгласно Наредба № 2 от 21.04.2011 г. Поставянето на монументално-декоративни елементи по смисъла на чл. 57, ал.1 във връзка с чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ може да се извърши само след издаване на разрешение за строеж или разрешение за поставяне от страна на компетентните органи на Община Пловдив.

Чл. 31. (1) Разрешението за извършване на благоустройствени работи на гробните места се издава от директора на общинското предприятие или упълномощено от него длъжностно лице след подаване на заявление от страна на притежателите на правото на гробоползване. Заявлението следва да съдържа точно описание на дейностите по благоустрояване, кои лица /физически или юридически/ ще извършат съответните действия и сроковете за приключване на работите.

(2) Благоустрояването се извършва след определяне на строителна линия /за новите гробни места/ от длъжностно лице при ОП „Траурна дейност”, което действие се удостоверява с протокол, подписан от длъжностното лице и лицето, по чиято инициатива ще се извърши благоустрояването.

Чл. 32. (1) При извършване на дейности и услуги на територията на траурните паркове каменоделските и строителните фирми, както и физическите лица, са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в парковете, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните паметници и съоръжения в гробните места.

(2) Не се разрешава приготвянето на циментови, бетонови и варови смеси на територията на траурните паркове, както и извършване на други дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура.

(3) Лицата, извършващи траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове в град Пловдив, са длъжни да упражняват дейността си през работните дни на седмицата.

Чл. 33. (1) Счупени или неподдържани временни надгробни знаци се отстраняват от лицата, упражняващи правото на гробоползване в 3-месечен срок от констатиране на състоянието.

(2) Изоставени, счупени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трайни надгробни знаци, се отстраняват от ползвателите по предписание на директора на предприятието или упълномощени от него длъжностни лица. В случай, че лицата по предходното изречение не изпълнят предписанията в указания им срок, директора на предприятието със заповед разпорежда премахването на надгробните знаци и прекратява правото на гробоползване на гробното място.

(3) Предписанията и заповедите по ал. 2 се съобщават на ползвателите на гробното място по реда на ГПК, а на тези, чиито адреси не са известни – с обявление, поставено на определено място в съответния траурен парк, на информационно табло в районната администрация по последния известен адрес на ползвателя и в интернет страницата на общинското предприятие.

Р а з д е л VІІI

ГРОБИЩЕ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл. 34. (1) Директорът на ОП „Траурна дейност” със заповед определя подходящи места (гробни полета) за погребения на домашни любимци на територията на ТП „Север” на гр. Пловдив;

(2) Условията и редът за извършване на погребения на домашни любимци, както и правилата за осъществяване на обредните дейности по повод на тези погребения, се урежда с правилник, утвърден от Директора на ОП „Траурна дейност”.

Р а з д е л IX

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Административни нарушения и наказания

Чл. 35. (1) Наказва се с глоба до 100 лева физическо лице, което наруши забраните по чл. 27, ал.2 и ал. 4, чл.29, ал.1 и ал.2 и физическо лице, което не спази реда за разрешаване на благоустройства по чл.31.

(2) При повторно нарушение по предходната алинея глобата е от 200 лева до 400 лева.

(3) (нов с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Физическо лице, извършващо по занятие траурни и каменоделски услуги на територията на траурните паркове в град Пловдив, което не изпълни задължението си за регистрация по чл. 24 се наказва с глоба в размер на 200 лева.

(4) (нов с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) При повторно нарушение по предходната алинея глобата е от 300 лева до 400 лева. (

Чл. 36. (1) Наказва се с глоба до 200 лева физическо лице, което не спазва забраната по чл. 27, ал.3, чл. 29, ал. 3 и чл.30, ал.2 и чл.32, ал.2.

(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага глоба от 300 до 400 лева.

Чл. 37. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер до 500 лева едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. наруши чл. 27, ал. 3 и 4;

2. наруши чл. 29, ал.1, 2, 3;

3. наруши чл. 30, ал.2

4. наруши чл. 32, ал.2 и 3;

5. ( изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) извършва траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове без да е регистрирано в общинското предприятие по реда на чл. 24.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 500 лева до 1000 лева;

Чл. 38. (1) ( изм. и доп. с Р.№287, взето с Пр. №12 от 01.08.2013г.) Констатирането на нарушенията и съставянето на актове за установяване на нарушенията по тази наредба се извършва от длъжностни лица при Пловдивски общински инспекторат.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него заместник-кмет.

(3) Установяването на нарушенията, издаването и обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се осъществява по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

Р а з д е л Х

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба отменя Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове в град Пловдив, приета с Решение № 533, взето с Протокол № 23 от 18 декември 2003 г.

§ 2. Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в гр. Пловдив, приета с Решение № 526 взето с протокол №23 от 20.12..2012г. на Общински съвет Пловдив влиза в сила от 01.01.2013 година..

§ 3. Придобитите при действието на отменената наредба права на гробоползване се запазват.

§4. (Нов с Р. № 200 с Пр. № 11 от 04. 06. 2015г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове в град Пловдив, приета с Решение № 200, взето с протокол № 11 от 04. 06. 2015г. влиза в сила от 10.06.2015г.